Soortenlijst

on

Rietgors, Reed Bunting, Emberiza schoeniclus

Ik liep met J. door de Oostvaardersplassen. Zeearend op het nest, twee vossen scharrelden in het veld tussen de herten en ganzen. Groenpootruiters foeragerend in plassen, een eenzame lepelaar lepelde langs de rietkraag. Bruine kiekendief zweefde voorbij. Snorren klonken onmiskenbaar uit het riet en in het struweel buitelden tuinfluiters, grasmussen en zwartkoppen over elkaar.

‘Wat voor stukje zal ik hier van maken?’ mompelde ik, terwijl ik keek hoe twee grauwe ganzen voorbij zwommen met een crèche van vijfendertig jongen als een kralenketting tussen hen in.
‘Stukje?’ zei J. verbaasd. ‘Het hoeft toch niet altijd een stukje te zijn. Schrijf gewoon de soortenlijst op. Zegt toch genoeg!’

Goed, daar gaat ‘ie:

Aalscholver, blauwborst, blauwe reiger, boerenzwaluw, boomkruiper, brandgans, bruine kiekendief, buizerd, canadese gans, dodaars, dwergmeeuw, fitis, fuut, gaai, gekraagde roodstaart, gele kwikstaart, gierzwaluw, grasmus, grauwe gans, groenling, groenpootruiter, grote bonte specht, grote zilverreiger, havik, houtduif, kievit, kleine karekiet, kleine mantelmeeuw, kleine plevier, kluut, knobbelzwaan, koekoek, kokmeeuw, kolgans, koolmees, krakeend, kuifeend, lepelaar, matkop, meerkoet, merel, nijlgans, ooievaar, pimpelmees, putter, raaf, rietgors, rietzanger, roodborst, slobeend, smient, snor, spreeuw, tafeleend, tjiftjaf, tuinfluiter, vink, visdief, waterhoen, waterral, wilde eend, winterkoning, witte kwikstaart, zanglijster, zeearend, zwarte kraai, zwarte wouw, zwartkop.